De leukste en gezelligste dansschool van de Bollenstreek. Ben je op zoek naar uitdaging op dansgebied? Dan is Nickyta's Dance Classes echt iets voor jou!

Artikel 1. Definities In dit reglement wordt gesproken over onder andere lidmaatschap, leden en
dergelijke. Hieronder dient te worden verstaan de door een persoon gesloten overeenkomst
betreffende de gebruikmaking van de faciliteiten van NDC Nickyta’s Dance Classes.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Alle clubleden ontvangen een exemplaar van dit lidmaatschapsreglement bij inschrijving. Clubleden
worden geacht dit reglement voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren middels
ondertekening van dit contract het reglement, aanvullende regels en de daaraan verbonden
voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. NDC Nickyta’s Dance Classes is gerechtigd de
onderhavige voorwaarden en het reglement te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Lidmaatschap
Een lid kan gebruik maken van de faciliteiten van "de club/studio" gedurende de openingstijden. Het
lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4. Kosten
a. Elk lid betaalt het lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap. Het
lidmaatschap dient voldaan te worden in maandelijkse, half-jaarlijkse of jaarlijkse termijnen
d.m.v. betaling middels pin te voldoen. Het lidmaatschap wordt elk eind van de maand
(laatse week) betaald door de consument/clublid ongeacht de inschrijfdatum.. De directie bepaalt
periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden en zal vooraf leden op de hoogte brengen.
Prijswijzigingen zijn eveneens van invloed op lopende lidmaatschappen en voor leden eerst van
toepassing met ingang van een nieuwe periode. Het lid is gehouden tot voldoening van het
lidmaatschapsgeld als hiervoor omschreven, ook in geval van afwezigheid of terugtrekking als lid
van “de club”. Bij niet tijdige betaling is het lid in gebreke zonder dat sommatie of
voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Bij het uitblijven van een betaling / indien het incasseren
van het lidmaatschap niet mogelijk is “de club” gerechtigd € 15,- (per opdracht) administratiekosten
in rekening te brengen. Indien, na schriftelijke aanmaning, het openstaande bedrag niet is voldaan
kan de toegang tot "de club" worden ontzegd. Indien "de club" een niet betaalde vordering ter
incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van
het in gebreke zijnde lid. Zodra de totale achterstand betaald is, kan weer gebruik gemaakt worden
van de faciliteiten.

B. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot (onbeperkt) trainen of deelnemen aan
cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door NDC Nickyta’s Dance Classes, vindt
geen
restitutie van de contributie plaats.
Artikel 5. NDC Nickyta’s Dance Classes is niet aansprakelijk voor persoonlijk en lichamelijk letsel en
blessures.
Het gebruik van apparatuur, het volgen van een programma, lessen of cursusonderdelen is geheel
voor eigen risico van het lid.

Artikel 6. Omgang met persoongegevens
Persoongegevens zullen zonder toestemming nooit aan derden verstrek worden door NDC Nickyta’s
Dance Classes.

Datum: 30-08-2021